Hjem/Tema og spørsmål/1. Generelle vilkår for erstatning

Generelt om erstatningsansvar

For at kommunen skal kunne holdes erstatningsansvarlig, må det bl.a. foreligge et ansvarsgrunnlag. Et ansvarsgrunnlag kan være både et skyldansvar (culpa), eller et objektivt ansvar (ansvar uten skyld). Et ansvarsgrunnlag kan være hjemlet direkte i lov, f.eks. skadeserstatningslovens § 2-1 om arbeidsgiveransvaret, i naboloven § 2, jf. § 9, eller i forurensingsloven § 24a.

Det er i hovedsak tre grunnleggende vilkår som må være oppfylt. Disse er:

For det første må det som nevnt ovenfor foreligge et ansvarsgrunnlag. I forhold til kommunale tjenester innebærer dette som regel at det må foreligge grunnlag for å anse at kommunen har opptrådt på en uaktsom eller klanderverdig måte. Skadelidte har i utgangspunktet bevisbyrden for å påvise/sannsynliggjøre at kommunen har satt til side de krav skadelidte og allmennheten for øvrig med rimelighet kan stille til virksomhetens service-/tjenestenivå, men bevisbyrden snus dersom det er kommunen som innehar de opplysninger og/eller den dokumentasjon som er relevant ved vurderingen av kommunens handlinger eller unnlatelser. F.eks. at et trafikkfarlig hull er meldt inn til kommunen uten at kommunen har iverksatt tiltak i form av utbedring eller varsling på stedet etter at meldingen er innkommet og registrert, til tross for at kommunen har hatt rimelig tid og nødvendige ressurser til varsling og/eller utbedring av det trafikkfarlige hullet.

For det andre må det foreligge påregnelig og adekvat årsakssammenheng mellom kommunens handling eller unnlatelse av å handle og den oppståtte skaden. Dette innebærer blant annet at det må vurderes hva som kan anses som hovedårsak til skaden, hvor påregnelig den skadeforvoldende omstendighet har vært for skadelidte, hva skadelidte kunne eller burde ha gjort for å unngå eller begrense skaden, eventuelt vurderes om skaden kan anses å ha oppstått som en følge av skadelidtes egne uaktsomhet, av gjenstand/eiendel som tåler svært lite, eller om skadelidte helt eller delvis kan anses å ha medvirket uaktsomt til at skaden skjedde.

For det tredje må skadelidte dokumentere et økonomisk tap. Ved skade på f.eks. et kjøretøy hvor det kreves erstatning, må skadelidte kunne fremlegge dokumentasjon om skaden, dens omfang og utbedringskostnadene. Det kan være en takstrapport som viser skadens art og omfang og hva det vil koste å reparere skaden. Skadelidtes erstatning vil være påløpte kostnader ved reparasjon av skaden eller den økonomiske verdien av skaden.

Web levert av CustomPublish AS