Hjem/Hjelpemidler/Sikthindrende vegetasjon

Sikthindrende vegetasjon

Vegetasjon i og langs offentlig veg kan være til fare/ulempe for både myke og harde trafikanter. I tillegg til at disse kan være trafikkfarlige vil vegetasjonen også kunne vanskeliggjøre både drift og vedlikehold av veien, samt fremkommelighet for renovasjonsbiler, brannbiler, postbiler, mv./ o.l. 

Når kommunen blir klar over slik vegetasjon bør/må utgangspunktet være å forsøke å få til en frivillig løsning med den aktuelle grunneieren, noe som forutsetter en personlig og direkte kontakt med grunneier.

Forholdet/situasjonen bør vurderes dokumentert i form av bilder, tidspunkt, kart og hvor. Klippevarsel  kan legges i postkasse/gis direkte til den det gjelder med anmodning om tiltak (beskrive hva som må gjøres - og hvorfor), og orientering om at den/de vil bli kontaktet. Varselet bør følges opp med kontakt på stedet og/eller telefonhenvendelse for å forklare og begrunne de tiltak som må gjøres og for å finne frem til en frivillig løsning. Tidsfrist må settes. Kontaktformen må dokumenteres.

1. Om vegetasjonen  ikke frivillig klippes/fjernes, kan kommunen etter en konkret vurdering bruke følgende regelverk for å få gjort nødvendige tiltak. Veglova

Veglovens § 31 regulerer  området mellom formålsgrense og byggegrense, og gir hjemmel for oppfølging/fjerning av busker og trær som hindrer sikt eller drift og vedlikehold her.

Veglovens § 43 regulerer blant annet frisiktsoner til avkjørsler, og gir hjemmel for å følge opp at avkjørslene har tilstrekkelig sikt.

Forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak skal følges dersom det treffes vedtak med hjemmel i veglova.

2. Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningslovens kapittel 32 har regler om ulovlighetsoppfølging. Den ansvarlige for det ulovlige forholdet skal motta et skriftlig forhåndsvarsel, og der gis anledning til å uttale seg. Dersom vedkommende ikke følger opp henstillingen fra kommunen kan det følges opp med pålegg hvor det gis en frist for retting av det ulovlige forhold (dvs. klipping/fjerning). Dette pålegget er et enkeltvedtak som kan påklages. Det kan også vedtas tvangsmulkt samtidig med pålegget. Det må settes frist for oppfyllelse av pålegget. Fastsatt tvangsmulkt begynner å løpe dersom fristen overskrides. Ved utferdigelse av pålegg gis opplysning om at pålegget vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom. Dersom vilkårene foreligger kan det også ilegges overtredelsesgebyr.

Plan og bygningsloven kan for eksempel benyttes  der  vegetasjon eller andre forhold er til hinder for sikten i siktsoner som fremgår av vedtatt reguleringsplan.

3. Nabolova

Nabolovens § 12 gir nabo, i dette tilfellet vegeier, hjemmel til å for egen kostnad å ta ut tre, greiner eller røtter som stikker inn i eiendomsområdet til vegen fra naboeiendommen. Rimelig frist skal gis til grunneier for å besørge dette selv. Oppfølging og bruk av naboloven er privatrettslig.

4. Privat eiendomsrett

Dersom vegetasjon mv er oppført på kommunal eiendom kan man i tillegg kreve den fjernet begrunnet i/med kommunens eiendomsrett.  Det er ikke tillatt å ta seg til rette inne på annen manns grunn, og dette gjelder også på vegens eiendomsområde. Dersom krav om fjerning ikke tas til følge, kan fjerning utføres på den ansvarliges (eier av busker/trær) sin bekostning. Er ansvarlig for overtredelsen ikke kjent kan vegmyndigheten utføre fjerning for egen kostnad. Et slikt krav er ikke et enkeltvedtak, og det er ikke krav om forhåndsvarsel. God forvaltningsskikk tilsier at varsel bør gis, om det ikke er en hastesak. Eiendomsretten kan brukes i situasjoner der noen har oppført beplantning, eller annen konstruksjon, inne på eiendomsområdet til vegen uten tillatelse. Dette gir ofte en raskere behandling da det ikke treffes enkeltvedtak som gir klagerett.

PROSEDYRE - EKSEMPEL FRA STAVANGER

EKSEMPEL PÅ BROSJYRE

BREVMALER:

Brev hvor kommunen varsler om klipping av hekk: 

MAL Klipping av hekk - varsel.docx

MEDIA:
 
Eksempel på en fin artikkel med fokus på hvor viktig det er med god sikt knyttet opp til skolestart. 

 

Web levert av CustomPublish AS