Hjem/Tema og spørsmål/Vegovertakelse

Vegovertakelse

Plan- og bygningsloven (pbl.) § 18-1 regulerer krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann. Etter bestemmelsens første ledd, skal veg, vann og avløpsordningen være godkjent, før en eiendom i regulert strøk kan bebygges. Bestemmelsen innebærer en plikt for tiltakshaver til å opparbeide offentlig vei  i regulerte strøk. Før eiendommen kan bebygges, må veg(, vann- og avløpsordningen) være godkjent. Formålet med bestemmelsen er å sikre at utbyggingsprosjekter har tilstrekkelig infrastruktur til at det konkrete tiltaket og samfunnet rundt kan fungere på en god måte.

En offentlig regulert vei som er opparbeidet i privat regi bør  ikke overtas av kommunen før den er opparbeidet i tråd med (ramme)tillatelsen og dens vilkår. Ofte har kommunen også stilt egne krav til standard og dimensjonering, herunder krav til løsninger og produktvalg (f.eks. i kommuneplanbestemmelser, eller i en vei- og gatenormal), og da må også disse kommunale kravene være oppfylt før kommunal overtagelse. De kommunale kravene må begrunnes i at de sikrer at det samlede kommunale vei-, vann- og avløpsnettet får en hensiktsmessig og rasjonell drift. Kommunen kan imidlertid ikke stille strengere krav enn det som følger av egne spesifikasjoner for tilsvarende kommunale anlegg og kravene som kommunen stiller må ligge innenfor de rammer lovgivningen setter. Alle krav til anlegget må fremgå av rammetillatelsen som gis til det konkrete tiltak.

Kommunens plikt til å overta anlegg er hjemlet i pbl. § 18-1 femte og sjette ledd. Etter denne bestemmelsen ”holdes [anlegget] ved like av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent og tilfaller da kommunen uten vederlag”. Når anlegget er ferdig, skal det avholdes en "overtakelsesforretning", jf. § 18-1 femte ledd, annet punktum. Kommunen må innen rimelig tid etter ferdigstillelse kreve slik forretning og under denne forretningen komme med eventuelle innsigelser som kan hindre kommunal overtakelse. Den private part kan ikke nekte kommunen å overta anlegget.

Først når veg  er ferdig bygget, og det er gitt ferdigattest iht plan- og bygningsloven, kan det aktuelle anlegget overtas av kommunen til drift og vedlikehold.

I de tilfellene der et anlegg er mangelfullt og dermed ikke er "ferdig og godkjent" i tråd med § 18-1 femte ledd, kan det ikke gis ferdigattest. Først når manglene er rettet, eller det er stilt nødvendig sikkerhet for disse, kan anlegget overtas av kommunen.

 

BREVMALER: 

Erklæring i forbindelse med midlertidig dispensajon til krav om opparbeidelse: 

MAL erklæring disp fra opparbeidelse.docx

Overtakelsesprotokoll:

MAL overtakelsesprotokoll.docx

 

Web levert av CustomPublish AS