VEGJUS.NO hjem/Lenker/Håndtering av overvann fra urbane veger

Håntering av overvann fra urbane veger

Rapporten omhandler overvann fra vegene som tilføres de kommunale avløpsledningene. Den fokuserer særlig på tettbygde strøk, hvor avløpsledningene ofte er gamle med spillvann og overvann i felles ledning. I slike områder er det gjerne behov for å redusere tilførselen av overvann til avløpsrenseanleggene.

Målet er å belyse utfordringene med å håndtere overvann fra vegareal som kommer i berøring med kommunale avløpsanlegg. I tillegg skal rapporten gi kunnskapsgrunnlag for å kunne håndtere overvannet bedre i fremtiden med hensyn til:

  • Overordnete prinsipper
  • Ansvarsfordeling
  • Eventuelle behov for endringer i regelverk, veiledninger og håndbøker
  • Samhandlingsrutiner

Rapporten distribueres gjennom Norsk Vann

 

 

Web levert av CustomPublish AS