VEGJUS.NO hjem/Rettskilder/Dommer/Høyesterett/Flytteplikten - veglova § 32

Flytteplikt for ledninger

Rt-2008-1110: Ved vedtak om omlegging av strømnett i forbindelse med veiutbygging ble det satt som vilkår at elektriske ledninger skulle legges i kabelbaner langs veien for ledningseierens egen regning. Spørsmålet for Høyesterett var om vilkåret kunne hjemles i vegloven § 32. Høyesterett fant at veimyndighetene, i dette tilfelle kommunen, kunne vektlegge miljømessige og estetiske hensyn ved vedtak etter § 32. Vilkåret om å legge strømnettet i kabelbaner ble heller ikke vurdert som uforholdsmessig etter vilkårslæren.

Web levert av CustomPublish AS