VEGJUS.NO hjem/Rettskilder/Dommer/Lagmannsrett/Flytteplikten - veglova § 32

Flytteplikt for ledninger

LB-2010-160288: Saken gjaldt gyldigheten av enkeltvedtak som påla Hafslund å omlegge distribusjonsnettet fra luftstrekk til jordkabelanlegg. Lagmannsretten kom til at kommunens vedtak hadde hjemmel i vegloven § 32, jf Rt-2008-1110, IKEA-dommen. Lagmannsretten la til grunn at kommunens krav om jordkabel som erstatning for luftstrekk først og fremst var begrunnet i hensynet til estetikk og miljø. Som sidehensyn måtte kommunens vedtak også anses begrunnet i hensynet til samordning av de ulike typer ledninger som var plassert i stolper langs veien. Kommunens vedtak kunne heller ikke anses som urimelig eller uforholdsmessig tyngende selv om Hafslund hadde rustet opp ledningsnettet på den aktuelle veistrekningen for noen år siden og det ikke forelå planer om oppgradering.

LINK TIL LOVDATA

https://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2010-160288?searchResultContext=1114

LB-2009-197218: Saken gjelder spørsmålet om eier av elektrisk ledninger plikter å betale kostnadene ved flytting av ledningene med tilhørende andel av grøftekostnader i forbindelse med vegutvidelse pålagt i medhold av plan- og bygningsloven. Saken reiser bl.a. spørsmål om flyttingen var nødvendig av hensyn til vegen og de formål vegloven skal ivareta, og hvilke krav som stilles til vegmyndighetens saksbehandling etter vegloven § 32

LINK TIL LOVDATA:

https://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2009-197218?searchResultContext=1098

RG-2002-286 (Østnett-dommen) Kabeleier hadde overtatt sin rett til å ha kabler i fylkesvei og kommunal vei gjennom flere ledd fra det tidligere kommunale E-verket. Det kunne ikke dokumenteres noen tillatelser fra veimyndighetene og dermed heller ingen vilkår for retten til å bruke veien. Lagmannsretten la til grunn at retten til å ha kabler i veien på fylkesvei, og i dette tilfellet også på kommunal vei, normalt ble gitt på vilkår om at kabeleier må betale kostnadene ved kabelbruken der veiholdet krever at kablene fjernes, flyttes eller endres. Kablene ble i dette tilfellet liggende og holdt i drift under veiarbeidet. De kunne vært krevd flyttet, noe som ville vært langt mer kostbart. Lagmannsretten kom til at Vegvesenet som hadde oppgradert og omklassifisert de aktuelle veiene til riksvei, kunne kreve at kabeleier betalte kostnadene ved forsiktig graving langs og rundt kablene under veiarbeidet. Den som ikke kan dokumentere noen tillatelse, kan ikke stilles gunstigere enn en som har søkt og fått tillatelse på vilkår om kostnadsdeling, jf tilsvarende Rt-1969-893 for avkjørselstillatelser.

LINK TIL LOVDATA:

https://lovdata.no/pro/#document/LESIV/avgjorelse/le-2001-289?searchResultContext=1227

 

Web levert av CustomPublish AS