For å kunne treffe gyldige vedtak må rette instans ha delegert fullmakter. Delegasjonsvedtak treffes med hjemmel i kommuneloven.