Agder lagmannsretts dom av 3. september 2012.  Kommunens ansvar for strøing av torg.

Agder lagmannsrett tok høsten 2012 stilling til spørsmålet om Sandefjord kommune var erstatnings-ansvarlig for en personskade, etter at en ung kvinne gled og falt på isen på en torvplass hvor kommunen var grunneier. 

Tingretten hadde i sin avgjørelse fra 23. januar 2012 kommet til at det forelå erstatningsansvar for kommunen etter skadeerstatningsloven § 2-1, da den la til grunn at det var lite eller ingen strøsand på det islagte torget når uhellet fant sted, og at kommunen som grunneier etter en konkret vurdering ikke med rimelighet hadde gjort det som kunne forlanges for å forhindre at fotgjengere skadet seg på det glatte føret.

Lagmannsretten fant etter en konkret vurdering av bevisene i saken at skadelidtes anførsel om erstatningsbetingende unnlatelse fra kommunens side ikke kunne føre frem.   Det ble i den forbindelse vist til at det ikke fra skadelidtes side var sannsynliggjort at det var nok tid til disposisjon fra de ansatte i vedlikeholdsavdelingen til å bli klar over at det var påkrevet med strøing og til å sørge for at dette ble foretatt før ulykkestidspunktet kl. 19.00.

Kommunen ble etter dette frifunnet.

DOMMEN