Vår vurdering er at lovens bestemmelser i det store og hele er hensiktsmessige, men at noen punkter kan enten forbedres eller avklares. Videre er det behov for veiledning til kommunene, især om hvordan unngå at lokale forskrifter og tillatelsesordninger havner i konflikt med EØS-avtalen og spesielt tjenestedirektivet. 

Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn (heretter: utleieloven) ble vedtatt av Stortinget sommeren 2021. Samtidig ble det lagt til grunn at utleieloven skulle evalueres når det er høstet erfaringer med praksis. Transportøkonomisk institutt har gjort en slik innhøsting av erfaringer høsten 2022, som dokumenteres i denne rapporten, for oppdragsgiver Samferdselsdepartementet. 

Rapporten dokumenterer hvordan utleieloven har virket, som grunnlag for en vurdering av om lovens bestemmelser gir kommunene hensiktsmessige virkemidler og ellers virker i samsvar med intensjonene, og da særlig lovens formål, som er å ‘legge til rette for at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn bidrar til fremkommelige og trygge offentlige rom, effektiv forvaltning, klimavennlige løsninger og godt miljø og lokalmiljø’ (§ 1). 

Se hele rapporten