Målet er å belyse utfordringene med å håndtere overvann fra vegareal som kommer i berøring med kommunale avløpsanlegg. I tillegg skal rapporten gi kunnskapsgrunnlag for å kunne håndtere overvannet bedre i fremtiden med hensyn til:

  • Overordnete prinsipper
  • Ansvarsfordeling
  • Eventuelle behov for endringer i regelverk, veiledninger og håndbøker
  • Samhandlingsrutiner

Rapporten distribueres gjennom Norsk Vann