Forslaget til ny vegdataforskrift med tilhørende høringsnotat er ferdig behandlet i Samferdselsdepartementet og har vært forelagt andre departementer.Den 15. juni sendte Vegdirektoratet ut brev om høringen til høringsinstansene. Høringsfristen er 20. oktober 2023. 

På møtet blir det gitt en innledning fra Statens vegvesen v/prosjektleder Ivar Christiansen med en vinkling på endringer for kommunene inkl. Oslo kommune.

Etter det tenker vi å gi noen umiddelbare kommentarer fra VEGJUS.NO prosjektet og la deltakerne komme med spørsmål og kommentarer.