Statens vegvesen utgir vegnormaler, retningslinjer og veiledninger. 

Vegnormalene er hjemlet i lovverk og gjelder all offentlig veg/gate, både for Statens vegvesen og andre myndigheter.  

Vegnormalene N300, N301, N302 og N303 er hjemlet i vegtrafikkloven. Øvrige vegnormaler er hjemlet i veglova. 

Håndbøker hjemlet i veglova, kan fravikes av kommune og fylkeskommune. Dette gjøres som oftest i en egen kommunal veinormal. 

Vegnormaler hjemlet i vegtrafikkloven kan ikke fravikes av kommunen eller fylkeskommunen. Fravviksmyndighetene i disse er definert i første del i hver enkelt håndbok, hvor verbene «skal, bør og kan» defineres. 

Retningslinjer gjelder kun for riksveg og for Statens vegvesen, og er hjemlet i lovverk eller i instruks fra vegdirektøren. Retningslinjene gjelder også for konsulenter og entreprenører som gjør oppdrag for Statens vegvesen. 

Veiledninger er hjelpedokumenter som understøtter vegnormalene. De inneholder utdypende fagstoff utover det som står i vegnormalene og beskriver mer i detalj hvordan normalkravene kan brukes. 

Vegnormaler, retningslinjer og veiledninger revideres på ulike tidspunkt. Dersom det er ulikheter i innhold mellom vegnormal, retningslinje og veiledning, er det alltid vegnormalen som gjelder. Dersom det er motstridende krav i en veiledning og retningslinje, er det retningslinjen som gjelder. Dersom er motstridene krav mellom to vegnormaler ber vi om at Tverrfaglig vegnormalgruppe kontaktes, slik at det kan avklares hva som er gjeldende krav.

(link: https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/tverrfaglig-vegnormalgruppe/)

Mer informasjon om håndbøkene: https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/ 

 

Fullstendig liste