Høyesteretts dom i sak mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Tryg forsikring 24. mai 2012.

Det følger av Høyesteretts dom i sak mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Tryg forsikring av 24. mai 2012, at forurensningsloven § 24 a også rammer det forhold at ristene i en vei, som følge av store nedbørsmengder  og snøsmelting går tette, og av regnvannet som følge av dette ledes via veien og ned i kjellere til nedenforliggende eiendommer.

Ristene anses i dette tilfellet som et avløpsanlegg som faller inn under definisjonen i forurens-ningsloven § 21.  Dette selv om ledningene ikke fører kommunalt avløps- eller overvann frem til kommunale anlegg.  Det vil si at bestemmelsene også gjelder for private anlegg, uavhengig av hvem som eier anlegget.

 

LINK TIL LOVDATA:

https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/hr-2012-1102-a?searchResultContext=3904