Hjem/Hjelpemidler/Generelle vilkår for erstatning

Generelt om erstatningsansvar

For at noen/kommunen skal blir erstatningsansvarlig må det bl.a. foreligge et ansvarsgrunnlag. Et ansvarsgrunnlag kan være både et skyldansvar (culpa), eller et objektivt ansvar (ansvar uten skyld). Et ansvarsgrunnlag kan også være hjemlet direkte i lov, f.eks. i forurensingsloven § 24a.

For at kommunen skal bli erstatningsansvarlig er det i hovedsak tre vilkår som må være oppfylt. Disse er:

Som hovedregel må det, fra skadelidtes side, kunne dokumenteres at kommunen har opptrådt på en uaktsom måte.  F. eks at et trafikkfarlig hull er meldt inn til kommunen, uten at kommunen har gjort noe med det.

Det må kunne påvises en påregnelig årsakssammenheng mellom kommunens handling, eller unnlatelse av å handle og den oppståtte skaden.

Skadelidte må dokumentere det økonomiske tapet.Ved skade på f.eks. et kjøretøy, hvor det kreves erstatning, må skadelidte kunne fremvise dokumentasjon. Det kan være en takstrapport som viser omfanget av skaden og hva det vil koste å reparere skaden. Skadelidtes erstatning vil være kostandene ved reparasjon eller verdien av tapet.

Web levert av CustomPublish AS