Hjem/Tema og spørsmål/Steiner på vegens eiendomsområde

Steiner på vegens eiendomsområde

Det er ulovlig og straffbart å sette eller legge store steiner på eiendomsområdet til offentlig veg uten veimyndighetens tillatelse. Ofte legges steiner langs private eiendommer for å hindre parkering av kjøretøy på eller ved egen eiendom.

Vegens eiendomsområde utgjøres av veibane/kjørebane, fortau og de veiskuldre, grøfter, skråninger som fysisk utgjør en naturlig del av vegens drift- og vedlikeholds-område, uavhengig av privatrettslige eiendomsgrenser. Den ansvarlige for ulovlig plassering av steiner på slike steder kan foruten straffeansvar (bøtleggelse), holdes ansvarlig for flytte- og oppryddingsomkostninger dersom arbeidet må gjøres i kommunal regi. Bestemmelser om dette fremgår av veglovens §§ 57, 58, 59 og 61.

Den ansvarlige for steinene kan for øvrig også pådra seg erstatningsansvar for eventuell skade som steinene forårsaker på vegen, trafikanter eller kjøretøy, herunder maskiner og utstyr som benyttes ved drift og vedlikehold av vegen.

Når kommunen får meldinger om utlagte steiner langs vegen fra publikum eller kommer over slike steiner ved kontroller, kan det være hensiktsmessig å ta opp dette med grunneier muntlig i første omgang, eventuelt legge et skriv i postkassen til grunneier om det ulovlige og uheldige ved forholdet, og i skrivet oppfordre til at steinene fjernes innen en rimelig frist. I tillegg bør det nevnes i skrivet at steinene kan bli vedtatt fjernet av kommunen for grunneiers regning dersom grunneier ikke etterkommer oppfordringen innen fristen.

 

BREVMALER:

Brev hvor kommunen varsler krever av steinene fjernes: 

MAL Steiner plassert i vegarealet.docx

 

Web levert av CustomPublish AS