Hjem/Tema og spørsmål/Vinterdrift/Spørsmål - Snø fra naboeiendom

Snø fra naboeiendom

Virkemiddel ved naboers tilbakeføring av brøytet snø i offentlig veg

Det forholdet at naboer til offentlig veg flytter snø som kommunen har brøytet/frest fra veien og inn på deres eiendom tilbake i vegen, er et brudd på forbudet i veglova § 57, 2.ledd, nr. 3, hvor det sies at det på eiendomsområdet til offentlig veg er forbudt uten tillatelse fra vegmyndigheten «å kaste eller legge søppel, ugras e.l. eller å leide inn kloakkvatn eller drensvatn». Ut fra formålet med bestemmelsen synes det klart at denne setningen og uttrykket «e.l./eller liknande» også omfatter snø fra privat eiendom som tilbakeføres til den offentlige veiens kjørebane eller fortau etter at disse er blitt brøytet/frest.

Kommunen har hjemmel i veglova § 58, 1. ledd til på den ansvarliges eller på eierens bekostning å utbedre skader eller annet som har skjedd ved overtredelser av bestemmelsene i § 57, 1.,2. og 3.ledd. Krav om utbedringskostnader ved overtredelser av veglova § 57 har direkte tvangsgrunnlag i samme lovs § 59, 1. ledd nr. 1, dvs. at det kan iverksettes utleggsforretning mot den ansvarlige og tas pant for kravet dersom ikke oppgjør for merkostnader til rydding av vegen foretas frivillig.

MEN, kommunen bør også forstå at det spesielt ved store snøfall kan oppleves irriterende for en nabo/grunneier at mye snø brøytes eller freses inn på eiendommen, i avkjørselen og/eller hagen, selv om naboen i de aller fleste tilfeller/situasjoner må tåle denne ulempen. Istedenfor å kreve kostnader dekket for rydding etter tilbakeføring av brøytet snø, bør kommunen derfor i første omgang skriftlig meddele grunneiere at de ut fra hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet ikke lemper brøytet snø tilbake på fortauet eller i kjørebanen, men etter behov flytter denne snøen til andre steder på egen eiendom. Kommunen bør samtidig vise til at ulemper som følge av at en del snø ved brøyting/fresing av offentlig veg kommer inn på privat eiendom, er noe naboer til offentlig vei nok må tåle uten at dette gir noen rett til å lempe snøen tilbake i vegen. Kommunens brøyting/fresing av snø inn på privat eiendom ligger som hovedregel innenfor det naboer til offentlig veg må tåle med bakgrunn i grannelovas § 2 med tilhørende vurderingskriterier i 2., 3. og 4.ledd, mens naboens tilbakeføring av snø må anses som en farlig og dermed urimelig ulempe og normalt overskride grensen for hva kommunen må tåle etter den samme bestemmelsen.

Overfor en nabo/grunneier som eventuelt gjentatte ganger lemper snø tilbake i vegen etter at kommunen har varslet vedkommende klart og tydelig om at dette ikke må skje, bør kommunen vurdere å ta i bruk virkemidlene som følger av veglova §§ 58 og 59. For ordens skyld bemerkes at overtredelse av veglova § 57 også er straffbart, jf. samme lovs § 61, men at det ikke tjener noen hensikt å anmelde slike overtredelser, da politiet ikke har kapasitet til å følge opp denne typen saker. 

Også etter grannelova er det hjemmel for å kreve kostnader dekket ved noe som urimelig eller unødig er til skade eller ulempe på naboeiendom, jf. grannelova § 9, hvor det i 1.ledd sies at det økonomiske tapet som noen lider av skade eller ulempe i strid med bestemmelsene i lovens §§ 2-5 er den ansvarlige skyldig til å erstatte, enten han selv eller noen han svarer for har utvist uaktsomhet eller ikke. Erstatningsansvaret etter denne bestemmelsen er altså objektivt, dvs. ikke avhengig av at det påvises subjektiv skyld. 

For øvrig kan det være hensiktsmessig å gjøre seg kjent med to andre artikler om vinterdrift på nettsiden. Under «Tema og spørsmål» og fanen «Vinterdrift» finnes en kort artikkel om «Flytting av snø på privat eiendom», og der er det linker til to uttalelser fra henholdsvis Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet om veimyndighetenes rett til å brøyte/frese inn på privat eiendom. Det ligger det også en lengre artikkel under «Vinterdrift» om «Skader og ulemper ved snøbrøyting» som utdyper rettsgrunnlaget for hva naboer til offentlig vei må tåle av ulemper i forbindelse med brøyting/fresing av offentlig veiområder.

EKSEMPEL FRA ASKER KOMMUNE

Web levert av CustomPublish AS