Hjem/Tema og spørsmål/Ulovlig reklame langs veg og på fortau
Annonse reklame

Ulovlig reklame langs veg og på fortau

Her finner du henvisning til aktuelle lover, håndbøker og brevmaler som kommunen kan benytte når det fra tid til annen oppdages ulovlig reklame e.l.ved eller i nærheten av offentlig veg/vegområde.

Oppsetting av reklame langs veg er søknadspliktig i medhold av veglovens § 33, hvor det i første ledd, første setning heter at " Reklameskilt eller liknande innretning må ikkje utan løyve plasserast ved offentleg veg eller plasserast slik at dei er retta mot vegtrafikken eller er synleg for dei vegfarande". I tillegg er det i medhold av veglovens § 57 forbudt å sette opp reklame på vegens eiendomsområde uten tillatelse fra vegmyndigheten. 

Det er viktig å huske at når kommunen behandler saker om ulovlig reklame utenfor offentlig veggrunn, må kommunen følge forvaltningslovens saksbehandlings-bestemmelser om blant annet utredning, forhåndsvarsel, og vedtak med begrunnelse og opplysning om klageadgang. Hvis kommunen anser det for nødvendig av hensyn til trafikksikkerheten å fjerne reklamen/innretningen snarest mulig, kan imidlertid forhåndsvarsel unnlates, jf.§ 33, fjerde ledd.  

Dersom ulovlig reklame står plassert på eller over offentlig veggrunn - f.eks i vegkant, i rundkjøringer, på trafikkøyer, eller på fortau (løsfotreklame e.l.) - kan kommunen som eier av veggrunnen fjerne reklamen på privatrettslig grunnlag, og i disse tilfellene gjelder verken saksbehandlingsbestemmelsene i forvaltningsloven eller noe vilkår om at reklamen bedømmes som trafikkfarlig.

Ingressbildet viser forhåndsvarsling ved bruk av annonse i lokalavisen.

​Trafikkfarlig reklame er behandlet i en egen håndbok fra Statens vegvesen:

Håndbok V323 Reklame og trafikkfare

BREVMAL:

Brev hvor kommunen varsler om ulovlig reklame: 

MAL reklame langs veg.docx

Web levert av CustomPublish AS