Hjem/Tema og spørsmål/Hull i veg
shutterstock_37342336[1]

Hull i veg

Kommunen opplever fra tid til annet at det kommer krav om erstatning eller regresskrav som følge av at et kjøretøy har fått skade etter at de har kjørt i et hull i en veg.

Normalt skal skadelidt i første omgang bli henvist til sitt forsikringsselskap slik at kommunikasjonen går mellom forsikringsselskapet og kommunen.

Her finner du aktuelle lovbestemmelser og aktuelle vilkår som må være oppfylt for at kommunen skal komme i ansvar samt brevmaler som kommunen kan bruke for å avvise krav.

I de tilfeller kommunen erkjenner ansvar så kan det være fornuftig, for å få en endelig avslutning på saken, å å innhente en erklæring der skadelidte aksepterer erstatningen og at saken er avsluttet.

Kort om erstatningsansvar:

For at kommunen skal bli erstatningsansvarlig er det i hovedsak tre vilkår som må være oppfylt. Disse er:

Det må foreligge et ansvarsgrunnlag. Som hovedregel må det, fra skadelidtes side, kunne dokumenteres at kommunen har opptrådt på en uaktsom måte.  F. eks at et trafikkfarlig hull er meldt inn til kommunen, uten at kommunen har gjort noe med det.

Det må kunne påvises en påregnelig årsakssammenheng mellom kommunens handling, eller unnlatelse av å handle og den oppståtte skaden.

Skadelidte må dokumentere det økonomiske tapet. Ved skade på kjøretøy vil skadelidte som et eksempel på dokumentasjon kunne fremvise en takstrapport. Denne vil være med på å dokumentere omfanget av skade og hva det vil koste å reparere skaden.  Skadelidtes økonomiske tap vil si kostnadene til reparasjon eller verdien av tapet. Ved skader på f. eks dekker og felger må det gjøres aldersfradrag. Det er dagens verdi som er avgjørende og ikke kostnadene skadelidte må ut med for å kjøpe nytt.

LOVHJEMLER: 

Spørsmålet om erstatningsansvar slike saker må vurderes i forhold til skadeserstatningsloven av 13. juni 1969 § 2-1 (arbeidsgiveransvaret) hvor det heter:

”Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten er tilsidesatt”. (vår understrekning)

Å besvare en mottatt henvendelse vedr krav om erstatning er ikke et enkeltvedtak. Det er derfor ikke klagerett etter forvaltningslovens regler på det svaret kommunen gir.  

Om den private vil gå videre med saken må vedkommende ta ut stevning mot kommunen.

BREVMALER: 

Brev hvor kommunen avviser ansvar for skade på kjøretøy: 

MAL Hull i veg avslag.docx

Brev hvor kommunen erkjenner ansvar for skade + vedlagt erklæring fra skadelidt:

MAL Hull i veg komm ansvar.docx

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS